Algemene voorwaarden levering producten

 

1 Partijen

1.1. Leverancier: Pro Brandbeveiliging, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer 63179881

1.2. Afnemer: de partij die producten koopt van Leverancier Pro Brandbeveiliging

 

2 Aanbiedingen en offertes

2.1. Ieder door Leverancier gedaan aanbod of uitgebrachte offerte is vrijblijvend en kan door

Leverancier te allen tijde worden herroepen, dit geldt ook indien in het aanbod of de offerte

een termijn van aanvaarding is opgenomen.

2.2. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze

noodzakelijk zijn of waarvan Afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk

zijn voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden

verstrekt. Indien het aanbod of de offerte van Leverancier is gebaseerd op door Afnemer

verstrekte informatie, staat Afnemer in voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.

2.3. Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten e.d. van de producten, welke door Leverancier

worden versterkt in kader van een aanbieding of offerte, zijn niet bindend en beogen alleen

een algemeen beeld te geven van de aangeboden zaken.

 

3. Totstandkoming overeenkomst

De overeenkomst tussen Leverancier en Afnemer is in ieder geval tot stand gekomen op het

moment waarop:

3.1 Afnemer het aanbod of de offerte van Leverancier mondeling, schriftelijk of per e-mail

heeft aanvaard; of,

3.2 Leverancier het verzoek of de bestelling van Afnemer mondeling, schriftelijk of per email heeft aanvaard; of,

Leverancier met instemming van Afnemer een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering

van de offerte of de bestelling.

 

4 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van

Leverancier en op alle overeenkomsten die tussen Leverancier en Afnemer tot stand zijn

gekomen. De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van Afnemer wordt

nadrukkelijk van de hand gewezen.

4.2. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd

worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van

toepassing.

 

5 Levering

5.1. Levering van de gekochte zaken geschiedt de dag van totstandkoming van de overeenkomst

5.2. Leveringen van onze producten zijn afhankelijk van fabrikant deze kunnen uiterlijk tot

12weken duren na tekenen van overeenkomst. Materialen en of producten worden direct

besteld na de aanbetaling van 75%.

5.3. Leverancier kan de zaken op verzoek van Afnemer verzekeren, doch alleen na acceptatie van

de verzekeraar van Leverancier. De kosten van de verzekering zullen Afnemer in rekening

worden gebracht.

5.4. De door Leverancier opgegeven tijden van levering zijn richttijden en gelden niet als fatale

termijnen, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de

door Leverancier opgegeven levertijden geeft Afnemer niet het recht om ontvangst van de

zaken te weigeren of vergoeding van schade te vorderen.

5.5. Indien Afnemer ontvangst van de zaken weigert of nalatig is met het verstrekken van

informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de aflevering, is Leverancier gerechtigd om

de zaken op te slaan voor rekening en risico van Afnemer.

5.6. Leverancier is te allen tijde gerechtigd om onder rembours te leveren, indien dit naar het

uitsluitende oordeel van Leverancier gewenst is. Bij weigering van een levering onder

rembours is Afnemer verplicht om alle uit de weigering voortvloeiende kosten te voldoen.

6 Prijzen

6.1. De prijzen in de aanbiedingen/offertes van Leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen

van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,

tenzij anders overeengekomen.

6.2. De prijzen in de aanbiedingen/offertres van Leverancier zijn vrijblijvend en kunnen door

Leverancier zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, bijvoorbeeld indien na het

moment van aanbieden/offreren de tarieven van inkoop, de lonen of andere kosten zijn

gestegen.

 

7 Betaling

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen in de Overeenkomst, betaalt

Opdrachtgever bij levering van product als volgt:

– 75% bij het sluiten van de Overeenkomst

– 25% bij voltooing van de geleverde producten

7.1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum, op de wijze en

in de valuta zoals vermeld op de factuur, tenzij door partijen uitdrukkelijk een andere

betaaltermijn of wijze van betaling is overeengekomen. Aftrek, korting of verrekening door

Afnemer is niet toegestaan. Bezwaren tegen de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst

aan Leverancier gemeld te worden. Een gedeeltelijke betwisting van de factuur schort de

betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van het onbetwiste gedeelte niet op.

7.2. Indien Afnemer in gebreke blijft met betaling binnen de overeengekomen betaaltermijn, is hij

van rechtswege in verzuim. Afnemer is over de periode dat hij in verzuim is een rente

verschuldigd, welke gelijk is aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente,

vermeerderd met 2% op jaarbasis. Alle kosten die gepaard gaan met gerechtelijke of

buitengerechtelijke invordering komen voor rekening van Afnemer. De buitengerechtelijke

kosten worden gesteld op 15% van de factuurwaarde, met een minimum van € 250,- per

factuur.

7.3. Gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in

mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de factuur

met de oudste datum.

7.4. In geval van overschrijding van een betaaltermijn is Leverancier gerechtigd verdere leveringen

aan Afnemer te staken, totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen uit hoofde van alle met

Leverancier gesloten overeenkomsten volledig heeft voldaan.

8 Eigendomsvoorbehoud

8.1. De door Leverancier geleverde zaken blijven eigendom van Leverancier totdat Afnemer alle

verplichtingen uit alle met Leverancier gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen.

8.2. Door Leverancier geleverde zaken mogen slechts in het kader van een normale

bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van doorverkoop verplicht Afnemer zich

eveneens onder eigendomsvoorbehoud (door) te leveren. Afnemer is niet bevoegd de onder

het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te

bezwaren.

8.3. Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en

verzekerd te houden tegen verlies, beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering

op eerste verzoek ter inzage te geven aan Leverancier.

8.4. Voor het geval dat Leverancier zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer reeds nu

een onherroepelijke machtiging aan Leverancier om de plaatsen te betreden waar de

eigendommen van Leverancier zich bevinden en die zaken op te halen.

 

9 Reclames en garanties

9.1. Klachten of reclames met betrekking tot de gekochte zaken dienen door Afnemer binnen 8

dagen na de datum van levering schriftelijk te worden gemeld aan Leverancier. Gerechtelijke

procedures dienen binnen één jaar na de eerste schriftelijke melding aanhangig te zijn

gemaakt. Een te late melding of een te laat ingestelde gerechtelijke procedure leidt tot verval

van alle rechten en aanspraken van Afnemer die verband houden met de betreffende klacht.

9.2. Indien een klacht naar oordeel van Leverancier gegrond is, is Leverancier bevoegd naar eigen

keuze hetzij het factuurbedrag aan te passen, hetzij het betreffende product opnieuw te

leveren, hetzij de reeds betaalde prijs geheel of gedeeltelijk te restitueren.

9.3. Met betrekking tot een geleverd product bestaan er alleen fabrieksgaranties indien

Leverancier dit nadrukkelijk heeft gemeld aan Afnemer. In het geval Afnemer naar oordeel van

Leverancier terecht een beroep doet op een fabrieksgarantie, zal Leverancier zich inspannen

om er zorg voor te dragen dat de fabrikant de klacht honoreert. Bij afwijzing van de klacht door

de fabrikant, om welke reden dan ook, heeft Afnemer geen aanspraak op compensatie of

vergoeding van schade door Leverancier. Leverancier geeft ten aanzien van de verkochte

zaken geen eigen garanties.

9.4. De retournering van geleverde zaken in het kader van een klacht of reclame geschiedt voor

rekening en risico van Afnemer.

10 Aansprakelijkheid

10.1. Buiten de garantiebepalingen in het voorgaande artikel is Leverancier niet aansprakelijk voor

zichtbare of onzichtbare gebreken aan het product, behoudens de eventuele wettelijke

aansprakelijkheid op grond van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 6:185 BW.

10.2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

 

11 Opschorting en ontbinding

Indien Afnemer (i) in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de

rechtbank is ingediend, (ii) surseance van betaling is verleend of aangevraagd, of (iii) zijn

bedrijf staakt of liquideert, heeft Leverancier het recht de nakoming van al zijn verplichtingen

jegens Afnemer op te schorten en/of de overeenkomst met Afnemer zonder enige

ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en

ander onverminderd de overige rechten van Leverancier op grond van de overeenkomst of de

wet.

 

12 Overmacht

Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe

gehinderd wordt als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen in ieder geval verstaan: oorlog,

terrorisme, in- of uitvoerverboden, overheidsmaatregelen die uitvoering van de overeenkomst

bemoeilijken of kostbaarder maken, werkstakingen, brand, epidemieën, verkeersopstoppingen

en valutawijzigingen. Leverancier kan ook een beroep doen op overmacht indien de

betreffende omstandigheden zich voordoen bij de fabrikant, importeur of andere

(tussen)handelaar van wie Leverancier de zaken betrekt.

13 Toepasselijk recht en geschillen

 

13.1. De rechter binnen het arrondissement waar de Leverancier is gevestigd, is bij uitsluiting

bevoegd van geschillen tussen Leverancier en Afnemer kennis te nemen, tenzij bepalingen van

dwingend recht anders voorschrijven.

13.2. Alle rechtsverhoudingen tussen Leverancier en Afnemer waarop deze algemene voorwaarden

van toepassing zijn, worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.